___________________

Image

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Robert Łatka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Robert Łatka z siedzibą 43-176 Gostyń, ul. Jodłowa 3, NIP: 6461912739, (zwanego dalej Organizatorem) lub
Er-Plan Spółka z o.o. 43-176 Gostyń, ul. Jodłowa 3, NIP: 6351866886, krs 0001050082 (zwanego dalej Organizatorem)

1.2. Szkolenia są odpłatne i organizowane są w miejscu i terminie każdorazowo określonym w ofercie warsztatów dostępnej pod adresem robertlatka.pl lub przesłanej na wskazany adres e-mail. Koszt uczestnictwa w szkoleniach wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie, o której mowa powyżej. Cena szkoleń nie obejmuje kosztów dojazdu ani noclegów.

1.3. Orgraniztor szkolenia podaje cene brutto, nie jest czynnym podatnikiem podatku vat. Cena nie zawiera podatku vat.

1.4. Kontakt z Organizatorem: e-mail: robertlatka.pl, tel. 508 153 909

1.5. Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się jego postanowień.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH

2.1 Zgłoszenia udziału w szkoleniach można dokonać poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Opłata dokonywana przez uczestnika dokonywana, jest przez sklep internetowy lub bezpośrednio na konto Orgranizatora

2.2 Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator, po otrzymaniu wpłaty potwierdzi fakt udziału w szkoleniu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3 Dostęp do szkoleń w wersji on line zanjadujący się na platformie https://akademiameblarza.elms.pl/ jest na 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 12 miesięcy konto jest nieaktywne.

2.4 Po zgłoszeniu chęci udziału w szkoleniu wystawiany jest dokument sprzedaży Faktura na firmę lub paragon imienny. Organizator szkolenia nie jest podatnikiem podatku Vat.

3. REZYGNACJA UCZESTNIKA W SZKOLENIACH

3.1 Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniach należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny z tytułu udziału w szkoleniach w całości.

3.2 W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni licząc od daty rozpoczęcia szkoleniach, nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny udziału w szkoleniach.

3.4 W porozumieniu i za zgodą Organizatora Uczestnik może dokonać zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniach lub wskazać inną osobę, która weźmie udział w szkoleniach w ramach dokonanego zgłoszenia.

3.5 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. ZMIANA TERMINU LUB ODWŁONIE SZKOLENIA

4.1 Organizator zastrzega, że szkolenia przeprowadzone zostaną w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 Uczestników, których udział w szkoleniach zostanie potwierdzony. W przeciwnym przypadku Organizator ma prawo do zmiany terminu przeprowadzenia szkoleniac lub ich odwołania, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 5 dni przed zaplanowaną datą szkolenia. W przypadku braku możliwości udziału przez Uczestnika w szkoleniach w zmienionym terminie lub w przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi uiszczonej ceny w całości.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, z innych przyczyn niż określone powyżej, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, choroby prelegenta, awarii sprzętu, brak łączności wi-fi dla szkoleń internetowych przy użyciu których mają być prowadzone szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. O zaistnieniu sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator niezwłocznie zawiadomi Uczestników szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.3 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin udziału w szkoleniach. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniach w zmienionym terminie Uczestnikowi zostanie zwrócona całość uiszczonej ceny.

5. PRAWA AUTORSKIE i ZAKAZ KONKURENCJI

5.1 Wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach SZKOLENIA stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej.

5.2 Kopiowanie przekazanych Uczestnikowi materiałów lub nagrywanie audio video, fotografowanie szkolenia lub prelegentów czy innych Uczestników szkolenia, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań do celów zarobkowych dla siebie oraz osobom trzecim stanowi naruszenie praw autorskich i jako takie jest zabronione.

5.3 Rozpowszechnianie treści, wiadomości, dokumentów, umów, ćwiczeń osobom trzecim lub na własny użytek zarobkowy stanowi naruszenie praw autorskich i jest zabronione.

5.4 W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, jako naprawienia szkody powstałej z naruszenia umowy.

5.5 Uczestnik zobowiązuje się, że przez okres 5 lata od daty zakończenia udziału w szkoleniu, nie będzie bez zgody pisemnej Organizatora:

5.5.1 Zakładać, zarządzać, angażować się finansowo lub w jakikolwiek sposób uczestniczyć w działalności firmy lub przedsięwzięcia konkurencyjnego wobec dziedziny objętej szkoleniem.

5.5.2 Bezpośrednio lub pośrednio udzielać pomocy, konsultacji, szkoleń lub usług dla podmiotów konkurencyjnych wobec dziedziny objętej szkoleniem organizowanej przez Organizatora

5.5.3 "Dziedzina objęta szkoleniem" oznacza: Szkolenie z planowania kuchni, Szkolenie z projektowania kuchni, Szkolenie z montażu szafek i kuchni, Szkolenie z obsługi klienta.

5.5.4 "Firma lub przedsięwzięcie konkurencyjne" oznacza firmę lub przedsięwzięcie, które według rozsądnego osądu Organizatora jest bezpośrednio konkurencyjne wobec dziedziny objętej szkoleniem oraz jeśli uczestnik szkolenia pracuje lub po ukończeniu szkolenia będzie pracować dla firmy lub przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec dziedziny objętej szkoleniem na zasadzie umowy o pracę lub innej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5.5 W przypadku naruszenia niniejszego zakazu konkurencji przez Uczestnika, Organiaztor ma prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i podjęcia innych dostępnych środków prawnych oraz domagać się zadośćuczynienia w kwocie 10 000 zł ( dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień pracy dziedziny objętej szkoleniem.

6. DANE OSOOBOWE

6.1 Spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator.

6.2 Uczestnik szkolenia zezwala na udstępniane jego wizerunku w celach marketingowych w mediach i mediach społecznościowych na platofrmach: Facebook, YouTube, Instagram.

6.3 Uczestnik szkolenia zezwala na udstępniane jego danych osobowych imię i nazwisko na stronie internetowej www.robertlatka.pl w dziale "Absolwenci"

6.4 Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w organizowanych przez Organizatora Warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6.3 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Organizator oświadcza, iż spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w materiale zdjęciowym, w tym cyfrowym, w związku z realizacją szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 6.4

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

7.2 Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia, jednakże nie później niż przed upływem 7 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę wniesienia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Uczestnikowi odpowiedź na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

7.3 Wszelkie zwroty uiszczonych opłat, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu, dokonywane będą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, które może zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

7.5 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z przeprowadzanymi szkoleniami.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.